Điều khoản sử dụng

Thỏa thuận Điều khoản sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày 8 tháng 8 năm 2017

Các Điều khoản sử dụng sau đây (“Thỏa Thuận“) quản lý việc bạn sử dụng Finaxar.com (“Trang web“) và/hoặc bất kỳ dịch vụ nào (“Dịch vụ“) được cung cấp bởi Finaxar Pte. Ltd. (“Finaxar“) trên và thông qua Trang web của chúng tôi, bao gồm cả việc sử dụng bất kỳ thông tin và dữ liệu nào của Trang web và tham gia vào bất kỳ khu vực công cộng nào có thể tồn tại trong Trang web. Bằng cách truy cập Trang web này và/hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không chấp nhận bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào, bạn phải ngừng ngay việc truy cập Trang web này và/hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến.

Khước từ

Tất cả thông tin (sau đây, “Thông tin“) được đăng trên Trang web có thể thay đổi hoặc xóa mà không cần thông báo trước. Finaxar có thể thay đổi các tài liệu, sản phẩm, tính năng và dịch vụ có sẵn tại Trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn không được sử dụng Thông tin cho bất kỳ mục đích thương mại nào, bao gồm nhưng không giới hạn:

 1. Phân phối (điện tử hoặc cách khác);
 2. bán lại; hoặc là
 3. trưng bày, v.v.

Thông tin và tài liệu có trong hoặc được truy cập thông qua Trang web này được cung cấp trên cơ sở “như hiện tại” và “có sẵn” và có tính chất chung chưa được xác minh, xem xét hoặc đánh giá bởi Finaxar liên quan đến việc đưa ra bất kỳ cụ thể nào quyết định đầu tư, kinh doanh, tài chính hoặc thương mại. Thông tin và tài liệu đó chỉ được cung cấp cho thông tin chung và bạn nên tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp mọi lúc và có được xác minh độc lập về thông tin và tài liệu trong tài liệu này trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào như vậy.

Finaxar không đảm bảo tính trung thực, chính xác, phù hợp, đầy đủ hoặc hợp lý của thông tin và tài liệu có trong hoặc được truy cập thông qua Trang web này và từ chối trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi nào, hoặc thiếu sót với thông tin và tài liệu đó. Không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, ngụ ý, rõ ràng hoặc theo luật định (bao gồm nhưng không giới hạn tới bảo đảm quyền sở hữu, tính thương mại, chất lượng thỏa đáng, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, phù hợp cho một mục đích cụ thể và không có virus máy tính và mã độc), được cung cấp cùng với thông tin và tài liệu hoặc Trang web này nói chung.

Trong mọi trường hợp, Finaxar sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hình thức hành động đối với bất kỳ lỗi nào về hiệu năng, hệ thống, máy chủ hoặc lỗi kết nối, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, vi phạm bảo mật, virus máy tính, mã độc, tham nhũng, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền tải, lỗi truyền hoặc không có quyền truy cập liên quan đến việc bạn truy cập Trang web này và/hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến ngay cả khi Finaxar đã được thông báo về khả năng đó.

Sử dụng Trang web

Bạn chỉ có thể xem và sử dụng Trang web và/hoặc bất kỳ thông tin nào có trong đó theo các điều khoản của Thỏa thuận này. Bạn không được sửa đổi, phân phối, xuất bản, cấp phép, tạo các sản phẩm phái sinh từ, chuyển hoặc bán bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào có trên Trang web. Trang web chỉ có thể được sử dụng như được quản lý bởi Thỏa thuận này. Bạn đồng ý chỉ sử dụng Trang cho các mục đích hợp pháp và bạn đồng ý rằng việc bạn không làm như vậy có thể khiến bạn phải chịu trách nhiệm dân sự và hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nếu bạn muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ cần cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định, bao gồm thông tin về danh tính, tài chính và doanh nghiệp của bạn. Bạn cũng sẽ cần tạo ID người dùng và mật khẩu để bảo vệ thông tin tài khoản của mình. Với sự cho phép của bạn, chúng tôi cũng có thể truy cập thông tin ngân hàng của bạn, nhận báo cáo tín dụng, truy xuất dữ liệu tài khoản ngân hàng hoặc thu thập dữ liệu của bên thứ ba khác về bạn (gọi chung là “Thông tin cá nhân“).

Bạn cũng có thể mời bạn bè hoặc đồng nghiệp sử dụng Dịch vụ thông qua trang chương trình giới thiệu của chúng tôi. Khi bạn mời người khác tham gia Finaxar bằng cách sử dụng trang giới thiệu của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho họ email một lần cho lần giới thiệu đó. Bằng cách sử dụng chương trình giới thiệu của chúng tôi, bạn đảm bảo

 1. Chỉ gửi lời mời đến những người bạn biết;
 2. không thể hiện sai mối quan hệ của bạn với Finaxar hoặc thực hiện bất kỳ bảo hành hoặc đại diện nào thay mặt cho Finaxar; và
 3. tuân thủ mọi lúc với Thỏa thuận này và luật áp dụng.

Là người dùng đã đăng ký (“người dùng“), bạn tuyên bố và bảo đảm rằng:

 1. Bạn từ 18 tuổi trở lên;
 2. Thông tin cá nhân là đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ;
 3. bạn sẽ duy trì và cập nhật Thông tin cá nhân để giữ cho nó đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ; và;
 4. Thông tin cá nhân thuộc về bạn và không vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu hoặc quyền riêng tư nào của bất kỳ bên thứ ba nào; và
 5. bạn sở hữu hoặc đã có quyền đối với tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong Thông tin cá nhân được cung cấp và có quyền cung cấp cho Finaxar giấy phép được cấp ở đây cho Thông tin.

Quy tắc ứng xử

Bạn đồng ý và đảm bảo rằng bạn sẽ không (và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) xuất bản, đăng, truyền, chuyển, phân phối hoặc tải lên bất kỳ dữ liệu nội dung, thông tin và/hoặc tài liệu lên tài khoản Người dùng của bạn hoặc tài khoản Người dùng khác, thông qua Trang web và/hoặc Dịch vụ:

 1. Là hoặc có thể sai, không đứng đắn, sai lệch, không trung thực hoặc không chính xác;
 2. thúc đẩy hoặc khuyến khích, hoặc có thể thúc đẩy hoặc khuyến khích hoạt động bất hợp pháp (bao gồm cả vi phạm bất kỳ yêu cầu cấp phép quy định tài chính nào);
 3. là hoặc có thể là phân biệt chủng tộc hoặc dân tộc hoặc xúc phạm; cấu thành hoặc có thể cấu thành kích động chống lại một thiểu số (chẳng hạn như một quốc gia hoặc dân tộc);
 4. cấu thành hoặc có thể cấu thành tội phỉ báng; chứa hoặc có thể chứa nội dung khiêu dâm hoặc theo bất kỳ cách nào khác rõ ràng về tình dục;
 5. tấn công hoặc có thể tấn công khuynh hướng giới tính hoặc tôn giáo, hoặc là hoặc có thể phân biệt đối xử theo bất kỳ cách nào khác;
 6. có thể không được phổ biến hợp pháp theo luật hiện hành;
 7. bạn biết hoặc có lý do để nghi ngờ có chứa bất kỳ vi-rút hoặc thành phần gây hại nào có thể gây bất lợi cho Ứng dụng và/hoặc Dịch vụ;
 8. là hoặc có thể trong bất kỳ cách nào có hại, lạm dụng, tấn công hoặc bất hợp pháp; hoặc là
 9. xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ).

Bạn đồng ý và đảm bảo rằng bạn sẽ không (và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào):

 1. Sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ để phỉ báng, quấy rối, phân biệt đối xử hoặc đe dọa người/công ty khác hoặc bằng bất kỳ cách nào khác vi phạm quyền;
 2. phân phối, sao chép tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web và/hoặc Dịch vụ;
 3. thay đổi, tháo rời, dịch ngược hoặc thiết kế ngược bất kỳ phần nào của Trang web và/hoặc Dịch vụ, trừ khi bị luật pháp bắt buộc cho phép rõ ràng;
 4. sử dụng phần mềm tự động đọc dữ liệu trên Trang web và/hoặc Dịch vụ;
 5. sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ để yêu cầu hoặc khuyến khích người dùng khác vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này và/hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào áp dụng cho Trang web và/hoặc Dịch vụ;
 6. lạm dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ;
 7. sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào hoặc bất cứ mục đích gì ngoài việc tuân thủ các chính sách có thể chấp nhận của mọi mạng máy tính được kết nối và mọi tiêu chuẩn Internet hiện hành (bao gồm truyền bất kỳ vi-rút máy tính thông qua Trang web và/hoặc Dịch vụ theo cách vi phạm hoặc xâm phạm quyền của bất kỳ ai khác); hoặc
 8. sử dụng bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu nào hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút hoặc thành phần gây hại có thể làm hỏng dữ liệu Trang web hoặc can thiệp vào hoạt động của Trang web và/hoặc Dịch vụ.

Finaxar có quyền xóa ngay lập tức bất kỳ tài liệu Người dùng hoặc nội dung nào khác khỏi Trang web mà Finaxar, theo quyết định riêng của mình, coi là vi phạm Điều khoản sử dụng này và/hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào áp dụng cho Trang web và/hoặc Dịch vụ hoặc có hại cho Finaxar hoặc Người dùng của Finaxar.

Là Người dùng đã đăng ký, bạn cam kết hợp tác hoàn toàn với Finaxar (bao gồm cung cấp tất cả thông tin được yêu cầu) để:

 1. Tạo điều kiện cho Finaxar cung cấp Dịch vụ đối với Người dùng;
 2. cho phép Finaxar tuân thủ tất cả các luật, quy định hiện hành và các yêu cầu khác; và
 3. cho phép Finaxar tuân thủ các yêu cầu của bất kỳ cơ quan quản lý nào và/hoặc Trang web theo Điều khoản sử dụng này và/hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào áp dụng cho Trang web và/hoặc Dịch vụ.

Bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các luật, hiệp ước, pháp lệnh, quy tắc và quy định hiện hành trong quá trình truy cập và sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ.

Hạn chế của trách nhiệm pháp lý

Trong mọi trường hợp, Finaxar hoặc các bên thứ ba khác được đề cập tại Trang web sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, những kết quả từ lợi nhuận bị mất, tiết kiệm bị mất, mất dữ liệu, gián đoạn kinh doanh hoặc thiệt hại đặc biệt, do hậu quả hoặc sự cố khác) phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng hoặc kết quả sử dụng Trang web, bất kỳ Trang web hoặc nội dung nào khác được liên kết với Trang web, hoặc bất kỳ tài liệu, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có trong bất kỳ hoặc tất cả các trang web đó, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, tra tấn hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác và liệu Finaxar có được thông báo về khả năng mất mát hoặc thiệt hại đó hay không. Nếu việc bạn sử dụng các tài liệu, Thông tin hoặc Dịch vụ từ Trang web dẫn đến nhu cầu bảo trì, sửa chữa thiết bị hoặc dữ liệu, bạn phải chịu mọi chi phí. Để tránh nghi ngờ, Người dùng có trách nhiệm duy trì và bảo vệ tất cả các thông tin được cung cấp, truyền, tải lên, nhập hoặc truy cập bằng cách sử dụng Trang web. Finaxar sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc sai hỏng nào của thông tin đó, hoặc cho bất kỳ chi phí hoặc chi phí nào liên quan đến việc sao lưu hoặc khôi phục bất kỳ thông tin nào như vậy.

Chính sách bảo mật

Ngoài việc xem xét Thỏa thuận này, bạn cũng nên xem lại (“Chính sách quyền riêng tư” của chúng tôi), được kết hợp bằng cách tham chiếu vào Thỏa thuận này, để hiểu rõ hơn cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ đồng ý với sự đồng ý của bạn với các điều khoản và điều kiện của nó.

Sở hữu trí tuệ

Trang web, tất cả thông tin và tài sản trí tuệ được tham chiếu trên Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng sáng chế, bản quyền, logo, nhãn hiệu và bí mật thương mại thuộc sở hữu hợp pháp của Finaxar hoặc bên thứ ba. Các quyền này áp dụng cho Thông tin, mã máy tính của Trang web, thiết kế đồ họa, sản phẩm, tên công ty, v.v … Tất cả nội dung của Trang web được bảo vệ bởi bản quyền và quyền thương hiệu, trừ khi được cho phép cụ thể ở đây.

Link liên kết

Liên kết trên Trang web đến Trang web của bên thứ ba và/hoặc các sản phẩm phần mềm (như sản phẩm phần mềm kế toán hoặc hóa đơn mà bạn đang sử dụng) được cung cấp để tạo thuận tiện cho bạn. Nếu bạn sử dụng các liên kết hoặc sản phẩm phần mềm này, bạn có thể rời khỏi Trang web. Một số sản phẩm phần mềm của bên thứ ba có thể yêu cầu bạn phải có và thực sự phải đăng nhập vào tài khoản người dùng đang hoạt động của sản phẩm phần mềm của bên thứ ba đó.

Finaxar chưa xem xét bất kỳ trang web nào của bên thứ ba này và/hoặc các ứng dụng và/hoặc sản phẩm phần mềm và không kiểm soát và không chịu trách nhiệm và/hoặc chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ trang web nào hoặc nội dung của chúng. Do đó, Finaxar không xác nhận hoặc đại diện cho chúng, hoặc bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc sản phẩm hoặc tài liệu nào khác được tìm thấy trên chúng hoặc bất kỳ kết quả nào có thể thu được từ việc sử dụng chúng. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ Trang web và/hoặc ứng dụng và/hoặc sản phẩm phần mềm nào của bên thứ ba được liên kết với Trang web, bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về việc này và Finaxar không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng đó.

Nội dung, hệ thống và giao dịch của bên thứ ba

Trang web có thể chứa và/hoặc Dịch vụ có thể cung cấp các liên kết đến các trang web hoặc nội dung khác trên Internet do các bên thứ ba sở hữu hoặc vận hành. Trừ khi chúng tôi nói rõ ràng khác, bạn nên hiểu rằng các ứng dụng hoặc trang web khác này không thuộc quyền kiểm soát của Finaxar hoặc các tập đoàn liên quan của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào hoặc hậu quả khác phát sinh từ việc truy cập hoặc chậm trễ trong việc truy cập các ứng dụng, trang web, nội dung hoặc bất kỳ hành động nào được thực hiện trên đó và chúng tôi từ chối trách nhiệm đối với mọi hình thức mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng các ứng dụng, trang web và nội dung của chúng. Bất kỳ liên kết nào đến ứng dụng, trang web hoặc nội dung khác được nêu trên Trang web sẽ không cấu thành sự chứng thực, khuyến nghị hoặc xác minh của các ứng dụng, trang web hoặc nội dung khác đó của Finaxar. Trong mọi trường hợp, sẽ không được hiểu rằng, trong trường hợp bạn truy cập và sử dụng các hệ thống (bao gồm cả hệ thống nhắn tin), dịch vụ, nội dung, tài liệu, sản phẩm, ứng dụng hoặc chương trình của bất kỳ bên thứ ba nào (“Bên thứ ba“), Finaxar là một bên tham gia bất kỳ giao dịch nào, nếu có, giữa bạn và bên thứ ba đó hoặc Finaxar chứng thực, tài trợ, chứng nhận hoặc có liên quan đến việc cung cấp các Hệ thống bên thứ ba như vậy có thể truy cập tại Trang web hoặc thông qua Dịch vụ. Finaxar sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với việc bạn truy cập và sử dụng hệ thống hoặc cho bất kỳ sản phẩm nào có được và/hoặc mua từ hoặc dịch vụ được cung cấp bởi bất kỳ bên thứ ba nào như vậy và bạn đồng ý rằng điều tương tự sẽ là sự không hợp lý của bạn hoặc của bên thứ ba có liên quan.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi quyền truy cập hoặc sử dụng Hệ thống của bên thứ ba thông qua Trang web hoặc Dịch vụ. Nếu bạn truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Hệ thống bên thứ ba nào thông qua Trang web hoặc Dịch vụ, bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện liên quan để truy cập hoặc sử dụng Hệ thống bên thứ ba đó và chịu trách nhiệm đăng ký và sử dụng tên người dùng hoặc mật khẩu nào được yêu cầu để kết nối với bất kỳ Hệ thống bên thứ ba đó. Cụ thể, nếu truy cập và sử dụng Hệ thống của bên thứ ba thông qua Trang web hoặc Dịch vụ (dù là toàn bộ hay một phần) bị giới hạn bởi các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba đó, vui lòng ngừng mọi quyền truy cập và sử dụng ngay khi có thể hoặc nhận được thông báo về sự cấm đoán đó từ bên thứ ba có liên quan.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Finaxar và các đại lý của nó có thể, theo ủy quyền của bạn, nhận dữ liệu từ Hệ thống của bên thứ ba cho các mục đích thực hiện Dịch vụ. Bạn chỉ định Finaxar và các đại lý của nó làm đại lý của bạn cho mục đích nói trên. Ngoài ra, mỗi lần bạn gửi tên người dùng hoặc mật khẩu để truy cập hoặc sử dụng Hệ thống bên thứ ba được chỉ định của mình cho mục đích cụ thể là cung cấp cho Finaxar quyền truy cập vào Hệ thống bên thứ ba được chỉ định của bạn, bạn sẽ được coi là đã ủy quyền Finaxar và các đại lý của nó quyền để xử lý yêu cầu của bạn và sử dụng thông tin do bạn gửi và được lấy bằng tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.

Quyền sở hữu của Trang web và Thông tin

Trang web được sở hữu và vận hành rõ ràng bởi Finaxar. Trừ khi có quy định khác, các tính năng thiết kế và nội dung trên Trang web, bao gồm thông tin và các tài liệu khác, hình minh họa, bố cục và thiết kế sản phẩm, biểu tượng, nút điều hướng, hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật, đồ họa, nhiếp ảnh, văn bản, dữ liệu, âm thanh, phần mềm và những thứ tương tự , cũng như việc lựa chọn, lắp ráp và sắp xếp chúng (gọi chung là: Thông tin), được sở hữu bởi Finaxar, các chi nhánh của nó hoặc được Finaxar cấp phép từ bên thứ ba. Trang web, toàn bộ và một phần, và Thông tin được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, tên thương mại và quyền sở hữu trí tuệ khác và các quyền sở hữu khác, và tất cả các quyền áp dụng khác đều được bảo lưu và Người dùng phải tuân theo theo những luật đó. Bằng cách cung cấp Thông tin, Finaxar không cấp bất kỳ giấy phép nào cho hoặc chuyển bất kỳ quyền sở hữu nào cho bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác. Lưu và ngoại trừ với sự đồng ý trước bằng văn bản của Finaxar, bạn không được chèn siêu liên kết đến Trang web này hoặc bất kỳ phần nào trên Trang web này hoặc “nhân bản” hoặc đóng khung Trang web này, bất kỳ phần nào trong đó, hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào có trong Trang web này trên bất kỳ máy chủ, trang web hoặc trang web khác.

Đại diện và Bồi thường

Người dùng

Bạn tuyên bố, bảo đảm và hiểu đầy đủ và đồng ý rằng việc cung cấp Trang web và Dịch vụ không phải là:

 1. một tuyên bố rằng Finaxar đã thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bất kỳ Người dùng nào; hoặc
 2. Người dùng cung cấp là đầy đủ, chính xác, rõ ràng, công bằng và không gây hiểu lầm.

Việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào như vậy đều có nguy cơ của riêng bạn và Finaxar sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc đó. Finaxar không chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bất kỳ thông tin nào như vậy và về hiệu suất hoặc kết quả của bất kỳ khoản đầu tư nào bạn thực hiện sau khi nhận được thông tin đó.

Bạn đồng ý rằng bạn tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ và đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi hậu quả phát sinh từ đó..

Bạn phải chịu trách nhiệm cho mọi thiệt hại gây ra cho Finaxar hoặc bất kỳ bên thứ ba nào do bạn vi phạm Điều khoản sử dụng này và/hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào áp dụng cho Trang web và/hoặc Dịch vụ, bao gồm quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ vi phạm Điều khoản sử dụng này và/hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào áp dụng cho Trang web và/hoặc Dịch vụ. Hơn nữa, bạn đồng ý bồi thường đầy đủ cho Finaxar và giữ cho Finaxar không bị tổn hại và chống lại mọi khiếu nại, chi phí (bao gồm cả chi phí pháp lý hợp lý), thiệt hại, chi phí, trách nhiệm và tổn thất mà Finaxar có thể duy trì hoặc phát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi

 1. Cung cấp Trang web và / hoặc Dịch vụ cho bạn;
 2. đã tham gia Điều khoản sử dụng này hoặc các thỏa thuận Finaxar khác với bạn;
 3. đã thi hành hoặc cố gắng thực thi các quyền của chúng tôi theo Điều khoản sử dụng này hoặc các thỏa thuận Finaxar khác với bạn; hoặc là
 4. đã hành động theo bất kỳ hướng dẫn nào bạn có thể đưa ra liên quan đến Trang web và/hoặc Dịch vụ, hoặc bất kỳ sơ suất, gian lận và/hoặc hành vi sai trái nào của bạn hoặc việc vi phạm Điều khoản sử dụng này và/hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào áp dụng cho Trang web và/hoặc Dịch vụ.

Trách nhiệm pháp lý của Finaxar

Trang web và Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở ‘như là’ và ‘như là có sẵn’. Finaxar không bảo đảm hoặc đại diện (rõ ràng hay ngụ ý hay nói cách khác) về khả năng truy cập, chất lượng, tính phù hợp, tính chính xác, tính tương xứng hoặc tính đầy đủ của Trang web và/hoặc Dịch vụ và từ chối rõ ràng mọi trách nhiệm đối với các lỗi, sự chậm trễ hoặc thiếu sót trong Trang web và/hoặc Dịch vụ, cũng như đối với mọi hành động được thực hiện dựa trên Trang web và/hoặc Dịch vụ. Không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, ngụ ý, rõ ràng hoặc theo luật định, bao gồm các bảo đảm không vi phạm quyền của bên thứ ba, quyền sở hữu, tính thương mại, chất lượng thỏa đáng hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, được đưa ra cùng với Trang web và/hoặc Dịch vụ. Hơn nữa, không có bảo đảm nào được đưa ra rằng Trang web và/hoặc Dịch vụ không có vi-rút máy tính hoặc mã, chương trình hoặc macro độc hại.

Có những tình huống Trang web và/hoặc Dịch vụ sẽ không thể truy cập, không khả dụng hoặc bị gián đoạn, bao gồm:

 1. Bảo trì cần thiết;
 2. các trường hợp nằm ngoài sự kiểm soát của Finaxar (tức là các nguyên nhân bên ngoài như lỗi truy cập mạng, lỗi thiết bị ISP, lỗi thiết bị máy chủ, lỗi mạng truyền thông, sự cố điện, sự kiện tự nhiên, chiến tranh hoặc hạn chế pháp lý và kiểm duyệt); và
 3. sửa đổi, nâng cấp, đình chỉ, ngừng cung cấp hoặc xóa Trang web và/hoặc Dịch vụ (dù là toàn bộ hay một phần), theo thời gian và không được Finaxar đưa ra bất kỳ lý do hoặc thông báo trước nào.

Finaxar sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự không thể tiếp cận, không khả dụng và/hoặc gián đoạn như vậy. Finaxar không đảm bảo rằng bất kỳ lỗi, thiếu sót và/hoặc sai sót sẽ được sửa chữa. Trong trường hợp Trang web và/hoặc Dịch vụ không thể truy cập, không khả dụng hoặc bị gián đoạn, bạn vẫn có thể xem số dư trên Tài khoản người dùng của mình bằng cách gửi email

Finaxar không đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào được truyền qua hoặc cho bạn thông qua Trang web và/hoặc Dịch vụ. Bạn chấp nhận rủi ro rằng bất kỳ thông tin nào được truyền hoặc nhận thông qua Trang web và/hoặc Dịch vụ có thể được truy cập bởi các bên thứ ba trái phép và/hoặc tiết lộ bởi Finaxar cho các bên thứ ba giả vờ là bạn hoặc cố ý hành động dưới quyền của bạn. Truyền qua Internet và e-mail có thể bị gián đoạn, mất điện truyền, truyền chậm do lưu lượng truy cập Internet hoặc truyền dữ liệu không chính xác do tính chất công khai của Internet.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng xác thực người dùng trên Internet thường khó thiết lập và do đó chấp nhận rủi ro rằng các hoạt động trực tuyến có thể bị tấn công bởi hoạt động lừa dối hoặc lừa đảo. Finaxar không đảm bảo và/hoặc xác nhận rằng:

 1. mỗi danh tính người dùng có mục đích
 2. Người dùng không sử dụng sai tên người dùng hoặc mật khẩu; hoặc là
 3. Người dùng đã tuân thủ, đầy đủ hoặc khác, với Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào áp dụng cho Trang web và / hoặc Dịch vụ.

Do đó, Finaxar sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý khi có tranh chấp hoặc khiếu nại bao gồm hoặc liên quan đến danh tính của bất kỳ Người dùng nào.

Bảo mật của trang web

Chúng tôi duy trì các chính sách nhân sự và bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục, phù hợp với luật pháp hiện hành được thiết kế để bảo vệ Trang web, hệ thống và Thông tin do Người dùng của chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, không có dữ liệu truyền qua Internet có thể được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong trường hợp sự bảo mật hoặc an toàn thông tin cá nhân của bạn bị vi phạm, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn để bạn có thể thực hiện các bước bảo vệ thích hợp cần thiết. Trừ khi bạn nói cho chúng tôi biết email khác, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong những trường hợp như vậy bằng cách sử dụng địa chỉ email mới nhất của bạn trong hồ sơ với chúng tôi.

Truyền thông điện tử

Khi bạn truy cập Trang web hoặc gửi e-mail cho chúng tôi, bạn đang liên lạc với chúng tôi bằng điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin điện tử từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng e-mail hoặc bằng cách đăng thông báo trên Trang web. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng điện tử hoặc được đăng trên Trang web đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý mà các thông tin đó phải được viết thành văn bản nếu các yêu cầu đó được áp dụng.

Về phía bạn, trừ khi bạn thông báo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ liên lạc với bất kỳ ai là, hoặc có vẻ là từ văn phòng hoặc tổ chức mà chúng tôi đã liên hệ ban đầu, trừ khi bạn yêu cầu cụ thể khác.

Những mục khác

Mối quan hệ giữa Người dùng và Finaxar

Người dùng đồng ý rằng không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác hoặc việc làm hoặc đại lý nào tồn tại giữa Người dùng và Finaxar do Thỏa thuận này và/hoặc việc sử dụng Trang web của Người dùng.

Hiệu lực từng phần

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong số những điều khoản này bị coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi được, thì điều khoản đó sẽ được coi là bị cắt đứt khỏi Điều khoản sử dụng này và sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp, hiệu lực và hiệu lực của các điều khoản còn lại của Điều khoản này sử dụng. Điều khoản sử dụng này sẽ tiếp tục có hiệu lực như thể điều khoản bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi đó đã bị cắt đứt khỏi Điều khoản sử dụng này. Điều khoản này sẽ chỉ áp dụng trong phạm vi quyền tài phán trong đó một điều khoản cụ thể là bất hợp pháp.

Không có sự miễn trừ

Bất kỳ sự thất bại hoặc trì hoãn nào của chính bạn hoặc Finaxar trong việc thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào trong Điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ của bên chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ hoặc thất bại đó. Nó cũng sẽ không tạo thành một rào cản để thực hiện hoặc thực thi tại bất kỳ thời điểm hoặc thời gian tiếp theo. Việc từ bỏ bất kỳ quyền nào phát sinh từ việc vi phạm hoặc không thực hiện Điều khoản sử dụng này hoặc phát sinh theo mặc định theo Điều khoản sử dụng này sẽ được lập thành văn bản và được thực thi bởi bên mà bên đó đang thi hành.

Nhượng lại

Người dùng không được chuyển nhượng bất kỳ phần quyền và nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Finaxar.

Thông báo

Bạn có thể liên hệ với Finaxar Pte. Ltd. tại

8 Wilkie Rd, #03-01
Singapore 228095
Republic of Singapore

Tất cả các thông báo giữa bạn và Finaxar được cung cấp hoặc cho phép theo Điều khoản sử dụng hoặc theo luật này sẽ được lập thành văn bản và sẽ được coi là phục vụ hợp lệ khi:

 1. được giao, nếu được gửi bằng chuyển phát nhanh hoặc tin nhắn khác (bao gồm cả thư đã đăng ký) trong giờ làm việc bình thường của người nhận;
 2. khi được gửi, nếu được gửi bằng fax hoặc e-mail;
 3. vào ngày làm việc thứ năm sau khi gửi thư, nếu được gửi bằng thư thông thường quốc gia, trả trước bưu chính; hoặc là
 4. vào ngày làm việc thứ mười sau khi gửi thư, nếu được gửi bằng đường hàng không, trả trước bưu chính;
 5. trong mỗi trường hợp được gửi đến địa chỉ gần đây nhất, địa chỉ email hoặc số fax được thông báo cho bạn hoặc Finaxar.

Thay đổi đối với Thỏa thuận và Quy tắc sử dụng bổ sung

Finaxar có quyền, bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước, sửa đổi, thay đổi hoặc cập nhật Thỏa thuận này. Nếu chúng tôi thay đổi hoặc cập nhật Điều khoản sử dụng này, chúng tôi sẽ xuất bản phiên bản mới trên Trang web và ngay khi bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web sau khi phiên bản mới được xuất bản, bạn sẽ được coi là đã đồng ý với bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào Thỏa thuận này. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản của bất kỳ phiên bản trước nào mà bạn đã đồng ý hoặc được coi là đồng ý. Nếu có mâu thuẫn hoặc đối lập giữa các điều khoản và điều kiện của hai hoặc nhiều phiên bản Điều khoản sử dụng này mà bạn đã đồng ý và/hoặc được coi là đồng ý, các điều khoản và điều kiện trong phiên bản gần đây nhất sẽ được ưu tiên trừ khi được nói rõ. Nếu bạn không chấp nhận phiên bản mới cập nhật, bạn nên ngừng truy cập hoặc sử dụng Trang web và chấm dứt Điều khoản sử dụng này. Finaxar có quyền thay đổi hoặc cập nhật Điều khoản sử dụng này theo cách thức nêu trên mà không cần sự đồng ý của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không phải là thành viên của Điều khoản sử dụng này. Theo đó, thỉnh thoảng bạn nên truy cập trang này để xem lại Điều khoản sử dụng hiện tại vì chúng ràng buộc bạn. Một số quy định của các Điều khoản sử dụng này có thể được thay thế bằng các thông báo pháp lý được chỉ định rõ ràng hoặc các điều khoản được đặt trên các trang cụ thể trên Trang web.

Đôi khi, Finaxar cũng có quyền đăng bài, các quy tắc sử dụng bổ sung áp dụng cho các phần cụ thể của Trang web, có thể được đăng trong các phần có liên quan của Trang web và sẽ được xác định. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web cấu thành sự đồng ý của bạn để tuân thủ các quy tắc bổ sung này.

Toàn bộ thỏa thuận

Điều khoản sử dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Người dùng và Finaxar, liên quan đến các điều khoản được quy định trong Điều khoản sử dụng này. Điều khoản sử dụng này thay thế tất cả các thông tin liên lạc, hợp đồng hoặc thỏa thuận trước đó, bằng văn bản hoặc bằng lời, giữa Người dùng và Finaxar liên quan đến các quy định được nêu trong Điều khoản sử dụng này.

Thẩm quyền và luật điều chỉnh

Bằng cách truy cập Trang web này và/hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến, bạn đồng ý rằng việc truy cập và/hoặc sử dụng đó, cũng như Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp Singapore và bạn đồng ý cho (không giới hạn tới) thẩm quyền xét xử của tòa án Singapore.

Finaxar không tuyên bố rằng nội dung, Thông tin hoặc Dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web là phù hợp, có sẵn hoặc hợp pháp ở bất kỳ vị trí cụ thể nào. Những người chọn truy cập nội dung, Thông tin và Dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web sẽ tự mình thực hiện và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

Những người truy cập Trang web từ các địa điểm bên ngoài Singapore có trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương hiện hành. Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Trang web hoặc việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Singapore, mà không cần tham khảo các nguyên tắc xung đột pháp luật. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web sẽ được đưa vào và bạn đồng ý với quyền tài phán và địa điểm độc quyền tại các tòa án của Singapore.

Người dùng hiểu và đồng ý rằng, ngoài các thiệt hại về tiền, Finaxar sẽ có quyền được cứu trợ công bằng khi thích hợp khi Người dùng vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này.