Chính sách bảo mật

Finaxar.com được duy trì và vận hành bởi Finaxar Pte Ltd (“công ty”). “Finaxar” trong chính sách bảo mật này được dùng để chỉ công ty.

Finaxar có các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách này mô tả cách chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý dữ liệu cá nhân được cung cấp và áp dụng cho bất kỳ dữ liệu cá nhân nào thuộc sở hữu và quyền kiểm soát của chúng tôi.

1. Tổng quát

1.1. Thỉnh thoảng, Finaxar có thể thu thập dữ liệu cho phép nhận dạng một cá nhân (dữ liệu cá nhân trực tuyến) phục vụ việc sử dụng cổng thông tin. Điều này bao gồm thông tin như tên, chi tiết liên lạc, địa chỉ và các chi tiết nhận dạng khác của các cá nhân truy cập hoặc sử dụng trang web này và các dịch vụ được cung cấp trên đó (“c\ổng thông tin”).

1.2. Finaxar cũng có thể thu thập thông tin từ hoặc về các thiết bị được sử dụng để truy cập Cổng thông tin. Những thông tin này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

(a) các thuộc tính như hệ điều hành của thiết bị, phiên bản phần cứng, thông tin cài đặt, phần mềm và tên và số nhận dạng thiết bị;

(b) vị trí thiết bị; và

(c) thông tin kết nối như tên của ISP hoặc nhà mạng thông qua cổng thông tin được truy cập, loại trình duyệt và địa chỉ IP.

2. Thông tin cung cấp cho Finaxar

2.1. Trường hợp dữ liệu cá nhân được cung cấp theo yêu cầu của, theo hoặc liên quan đến việc sử dụng Cổng thông tin, bạn đồng ý và bảo đảm với Finaxar rằng (i) cá nhân có liên quan đã được thông báo về mục đích mà dữ liệu sẽ được thu thập, xử lý, sử dụng hoặc tiết lộ; và (ii) sự đồng ý của từng cá nhân đối với việc thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân đó của Finaxar đã được thu thập và ủy quyền bởi cá nhân đó.

2.2. Finaxar phải được thông báo kịp thời về quyết định rút lại sự đồng ý của cá nhân có liên quan về việc họ đồng ý cho thu thập, xử lý, sử dụng và / hoặc tiết lộ bởi Finaxar về bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được cung cấp cho Finaxar. Việc rút lại sự đồng ý như vậy có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ mà Finaxar có thể cung cấp cho bạn.

2.3. Bất kỳ sự đồng ý nào liên quan đến dữ liệu cá nhân, phải tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành, bất chấp cái chết, sự mất khả năng, phá sản hoặc mất khả năng thanh toán của bất kỳ cá nhân nào và chấm dứt hoặc hết hạn tài khoản liên quan đến việc sử dụng Cổng thông tin.

3. Sử dụng dữ liệu cá nhân

3.1. Finaxar có thể thu thập, lưu trữ, xử lý, tiết lộ, truy cập, xem xét và / hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân theo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2012 hoặc bất kỳ luật bằng văn bản nào khác.

3.2. Không ảnh hưởng đến những điều đã nói ở trên, Finaxar có thể sử dụng dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào, bao gồm và không giới hạn ở các mục đích sau:

(a) để vận hành, quản lí bất kỳ tài khoản nào và / hoặc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có sẵn trên Cổng thông tin;.

(b) để xác minh danh tính hoặc quyền hạn của đại diện khách hàng đã đăng ký của Cổng thông tin,

(c) để thực hiện hoặc trả lời các yêu cầu, câu hỏi hoặc hướng dẫn từ đại diện được xác minh hoặc ủy quyền hoặc các cá nhân khác theo quy trình bảo mật hiện tại;

(d) để tạo điều kiện giao dịch trên Cổng thông tin;

(e) để thực hiện, giám sát và phân tích hoạt động kinh doanh của Finaxar;

(f) để tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ phụ trợ hoặc liên quan đến việc sử dụng Cổng thông tin;

(g) liên quan đến bất kỳ hoạt động bán, sáp nhập hoặc thay đổi tương tự nào đối với hoạt động kinh doanh của Finaxar;

(a) để tuân thủ bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào ở bất kỳ quốc gia nào; và

(b) để phát hiện, phòng ngừa và kiểm tra lừa đảo

1.2. Finaxar cũng có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân miễn trong trường hợp thấy cần thiết cho mục đích lưu giữ hồ sơ và cho mục đích kinh doanh riêng của mình liên quan đến hoạt động của Cổng thông tin.

4. Tiết lộ dữ liệu

4.1. Đôi khi Finaxar cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân cho các cá thể sau (dù ở trong hay ngoài Singapore) cho các mục đích được liệt kê ở trên:

(a) bất kỳ đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào cung cấp dịch vụ vận hành, hành chính hoặc các dịch vụ khác cho Finaxar liên quan đến hoạt động kinh doanh của Finaxar, và / hoặc Cổng thông tin;

(b) bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được thuê bởi hoặc nhân danh Finaxar hoặc là một phần hoặc liên quan đến bất kỳ nhóm công ty nào mà Finaxar thành lập;

(c) bất kỳ người được chuyển nhượng thực tế hoặc được đề xuất nào của Finaxar hoặc người nhận chuyển nhượng quyền Finaxar, đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào của tài sản hoặc doanh nghiệp của Finaxar; và

(d) bất kỳ tổ chức tín dụng cũng như các thành viên của tổ chức tín dụng đó và các bên thứ ba khác có liên quan đến việc sử dụng Cổng thông tin (ví dụ: ngân hàng, trung gian tài chính, công ty bảo hiểm, công ty tái bảo hiểm, đại lý ký quỹ và các nền tảng P2P khác).

4.2. Không ảnh hưởng đến những điều đã nói ở trên, Finaxar có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mà Finaxar có nghĩa vụ hoặc yêu cầu tiết lộ theo bất kỳ luật hiện hành nào, bao gồm tiết lộ cho tòa án và / hoặc pháp lý, thuế và các cơ quan chính phủ.

5. Truy cập và chỉnh sửa; sửa đổi và cập nhật

5.1. Bạn có thể truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân do Finaxar quản lý. Để làm như vậy, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi (tại Legal@Finaxartrade.com).

5.2. Finaxar có quyền tính phí theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, được coi là phù hợp cho việc cấp quyền truy cập đó và sửa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

5.3. Chính sách bảo mật này có thể được Finaxar sửa đổi và cập nhật theo thời gian. Mọi sửa đổi hoặc cập nhật như vậy sẽ được cung cấp trên Cổng thông tin. Tất cả các thông tin liên lạc, giao dịch và giao dịch với Finaxar sẽ phải tuân theo phiên bản mới nhất của chính sách này có hiệu lực vào thời điểm thích hợp.